Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Okyanus Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Okyanus Belgelendirme; TS EN ISO / IEC 17024:2012 Uygunluk değerlendirmesi- Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardına göre TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezidir.5544 sayılı MYK Kanunu ve TS EN ISO 17024:2014 akreditasyonu kapsamında kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlemekte, saklamakta ve muhafaza etmektedir.

Okyanus Belgelendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği;

Mesleki yeterlilik sınavına başvuru yapan başvuru sahiplerinin,
Başvurusu kabul edilen ve sınava alınan adayların
Belge almaya hak kazanan belgelendirilmiş adayların verilerini kanuni yükümlülükler nedeniyle belirli bir süre kaydetmekte, saklamakta, güncellemekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) vb. Kurumlar ile paylaşmakta, bu verilerin işlenmesi, saklanması ve muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  1. Okyanus Belgelendirme ’in Talep Ettiği Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
    Okyanus Belgelendirme, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği mesleki yeterlilik sınavları için başvuru, sınav, belgelendirme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır.

Okyanus Belgelendirme sınava başvuru yapacak adaylardan;

Nüfus cüzdanı bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi)
Sürücü Belgesi/ehliyet, SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi*
Psikoteknik Test Rapor
Adli Sicil Belgesi
İletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi)
Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi, tecrübe)
Eğitim durumu bilgisi
Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi
IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep etmektedir.
Okyanus Belgelendirme, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır. Kişisel veriler, sair tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı/Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar
Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de Kurumumuzca aktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK’ya aktarılmaktadır.
Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran adayların çalışmakta olduğu firmalara, adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.
Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler aktarılmaktadır.
Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavirle paylaşılmaktadır.
Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır.
Not: Başvuru sahipleri, aday ve belgelendirilmiş adayların kişisel bilgileri konfederasyonumuza bağlı üye sendikalar ile paylaşılmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi / Saklanması
    Adayların kişisel verileri, MYK mevzuatı ve TS EN ISO 17024: Personel Belgelendirme Standardı gereğince sınav dosyalarında fiziksel olarak tutulmakta, ayrıca bilgisayar ortamında muhasebe programı, sınav yazılımı ve TÜRKAK ve MYK portalında saklanmaktadır. Bu doğrultuda;

Kişisel veriler, MYK mevzuatı gereği başvuru sahibi ve adayların 10 yıl,
Belgelendirilmiş adaylarınsa belgelerinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki beşinci yılın sonuna kadar saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.
Sınavlar boyunca kaydedilen kamera kayıtları, 1 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.

HAKLARINIZ
6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, aday ve belgeli adayların sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi 0364 202 08 22 numaralı çağrı merkezi veya kalite@okyanusbelgelendirme mail adresi üzerinden ve/veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile Okyanus Belgelendirme’ e iletebilirsiniz. Talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maaliyet doğurması halinde Kuruluşumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.